Menu
HOME ABOUT STARTUP THAILAND

/ CONCEPT

ความสำเร็จของการจัดงาน “Startup Thailand 2016” ที่ผ่านมา ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ภาครัฐได้จุดประกายและทำให้เกิคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup อย่างเป็นรูปธรรมในสังคมวงกว้าง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการรวมกลุ่มของ Startup ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ

Startup ถือเป็นวิสาหกิจกลุ่มใหม่ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงอย่างก้าวกระโดด ถือเป็นวิสาหกิจแห่งอนาคตที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

งาน Startup Thailand เป็นงานที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาค่ส่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนา Startup ของไทย พร้อมส่งเสริมสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่ถือเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของ Startup และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวและการสนับสนุน Startup อย่างทั่วถึงทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภูมิภาคได้รับรู้และมีโอกาสในการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นและเป็นการเน้นย้ำในจุดยืนของรัฐบาลที่มีความตั้งใจต่อการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น เป็นการเปิดโอกาศให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ เพื่อสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมดังกล่าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและทันเหตุการณ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเห็นสมควรให้มีการจัดงาน Startup Thailand 2016 ระดับภูมิภาคขึ้น โดยกำหนดจัดใน 3 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต

/ OBJECTIVE

วัตถุประสงค์

  1. แสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำ ในระดับนานาชาติ ในการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่
  2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนสตาร์ทอัพในต่างประเทศและประชาคมโลก ได้ตระหนักถึง ศักยภาพ ความพร้อม และจุดแข็งของประเทศไทย ในการเป็นกลไกขยายเข้าสู่ตลาดโลก ผ่านระบบนิเวศผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup Ecosystem)
  3. สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ (Startup) ในประเทศไทย ผ่านกิจกรรมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ (Scalable) สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด (High growth)

OBJECTIVE

  1. Express Thailand’s standpoint and commitment in becoming a leading country in developing new entrepreneurs (Startups) internationally
  2. Communicate and publicize to the nation and global startup communities to realize in Thailand’s potential, harmony, and strength, which is mechanism of expanding to the world market through Startup Ecosystem
  3. Build capability in competition and continuously create trade opportunity to the new entrepreneurs (Startup) in Thailand through various related activities
  4. Promote, support , and inspire new potential startups in expanding business and build new markets (Scalable) with ability of high growth

จัดโดย

ร่วมจัดโดย

หน่วยงานร่วม

สนับสนุนโดย

สนับสนุนกิจกรรมโดย

Local Sponsor

Startup Support